To  πρόγραμμα δεκατεσσάρων βημάτων που προάγουν την βελτίωσης της ποιότητας σε ένα παραγωγικό οργανισμού είναι  συνοπτικά τα εξής:.   

1.Δέσμευση της διοίκησης (management commitment):

 Η ποιότητα είναι ευθύνη της διοίκησης η οποία πρέπει να καθορίζει τη σχετική πολιτική.

2.Οργάνωση της Ομάδας Έργου Βελτίωσης της Ποιότητας (Quality Improvement Team, QIT): 

Η ομάδα περιλαμβάνει το Γενικό Διευθυντή και εκπροσώπους από κάθε τμήμα, η καθημερινή λειτουργία του προγράμματος επιβλέπεται από ειδικό (quality manager).

3.Μέτρηση της ποιότητας (Quality Measures): 

Πραγματοποίηση κατάλληλων  μετρήσεων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας με σκοπό τον εντοπισμό των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση.

4.Κόστος Ποιότητας (Cost of Quality): 

i) Κόστος προσαρμογής: Το κόστος που καταβάλλεται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος (π.χ. κόστος για πρόληψη σφαλμάτων, κατάλληλου εξοπλισμού κλπ.)

ii) Κόστος μη προσαρμογής: Το κόστος που προκύπτει από τα σφάλματα (π.χ.

επιστροφές, αποζημιώσεις, δυσφήμηση της εταιρίας κλπ.)

5.Επίγνωση (Quality Awareness)

Το προσωπικό οφείλει να γνωρίζει τις διαδικασίες που το αφορούν  και να έχει επίγνωση σχετικά με το σχετικό κόστος προσαρμογής και μη προσαρμογής.

6.Διορθωτικές Ενέργειες (Corrective Action): 

Αυτές παίρνονται ως συνέπεια των βημάτων 3 και 4 έπειτα από συσκέψεις ή σε ειδικές περιπτώσεις από ειδικές ομάδες (task groups).

7.Σχεδιασμός Μηδενικών Σφαλμάτων (Zero Defects Planning):  Προσέγγιση ιδανικής λειτουργία με την καθιέρωση «ψευδοστόχων» μηδενικού σφάλματος.

8.Εκπαίδευση Υπευθύνων (Supervisor Training):   

Όλα τα στελέχη περνούν από αρχική εκπαίδευση (initial training) στις μεθόδους ποιότητας και συμμετέχουν σε επιστημονικές συναντήσεις (work shops) για τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος .

9.Μέρα Μηδενικών Σφαλμάτων (Zero Defects Day):

Περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη του προγράμματος γίνεται απολογισμός, καθορίζονται οι επακόλουθες ενέργειες και προσεγγίζονται οι στόχοι μηδενικών σφαλμάτων.

10.Καθορισμός Στόχων (Goal Setting):

Ακολουθεί τη μέρα μηδενικών στόχων και ορίζονται οι ατομικοί και ομαδικοί στόχοι των εμπλεκόμενων.  

11.Διόρθωση Σφαλμάτων (Error Cause Removal):

Διατυπώνονται εγγράφως από τους εμπλεκόμενους οι αιτίες σφαλμάτων προκειμένου να προσδιοριστούν οι διορθωτικές ενέργειες.

12.Αναγνώριση (Recognition):

Δίνεται χρηματική αμοιβή η δημόσια αναγνώριση προς εκείνους που έφεραν εις πέρας τους ατομικούς η ομαδικούς στόχους ή όπου είχαν εξαιρετικές επιδόσεις.

13.Συμβούλιο Ποιότητας (Quality Council):

Οι αρμόδιοι σε θέματα ποιότητας και οι επικεφαλής των ομάδων ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες και συζητούν τυχόν προβλήματα.

14.Ξανά από την αρχή (Do it Over Again):

Επαναλαμβάνονται όλα τα παραπάνω βήματα συνήθως  κάθε 18 μήνες μετά από την έναρξη του προγράμματος.  

Η Τριλογία του Juran (The Juran Trilogy)

Για την επίτευξη της ποιότητας θα πρέπει να ξεκινήσουμε καθορίζοντας το όραμα, τις πολιτικές  και τους στόχους του οργανισμού. Η μετατροπή των στόχων αυτών σε αποτελέσματα γίνεται μέσω τριών διαχειριστικών διαδικασιών που ονομάζεται Τριλογία του Juran οι οποίες είναι οι εξής:

1.Σχεδιασμός Ποιότητας (Quality Planning):

Η δομημένη διαδικασία για το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε νέους επαναστατικούς στόχους και διασφαλίζουν ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Τα βήματα του σχεδιασμού ποιότητας είναι τα εξής:

α. Καθιέρωση του σχεδίου

β. Προσδιορισμός των πελατών

γ. Εύρεση των αναγκών των πελατών

δ. Ανάπτυξη του προϊόντος

ε. Ανάπτυξη της διαδικασίας

στ. Ανάπτυξη των ελέγχων και εφαρμογή τους

2.Έλεγχος ποιότητας (Quality Control): 

Πρόκειται για μια καθολική διαχειριστική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή ενεργειών ώστε να εξασφαλισθεί η σταθερότητα , στην πρόληψη δυσμενών αλλαγών και στη “διατήρηση του status quo". Ο έλεγχος ποιότητας μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως "μια διαδικασία για τη διεκπεραίωση των καθορισμένων στόχων με την αξιολόγηση και σύγκριση των πραγματικών επιδόσεων και των προγραμματισμένων επιδόσεων και την ανάληψη δράσης για τη διαφορά που προκύπτει" Τα βήματα για τον έλεγχο της ποιότητας είναι τα εξής:

1.Επιλογή του αντικειμένου προς έλεγχο

2.Καθιέρωση μέτρησης

3.Καθιέρωση προτύπων απόδοσης

4.Μέτρηση πραγματικής απόδοσης

5.Σύγκριση με τα πρότυπα (αξιολόγηση της διαφοράς)

6.Λήψη μέτρων για τη διαφορά που προκύπτει

3.Βελτίωσης Ποιότητας (Quality Improvement):

Πρόκειται για τη διαδικασία για τη δημιουργία καινούργιων επιπέδων επιδόσεων μέσω εξάλειψης της σπατάλης και των ελαττωματικών προϊόντων ώστε να μειωθεί το κόστος που προκύπτει ως αποτέλεσμα της κακής ποιότητας.

Η διαδικασία  για τη βελτίωση της ποιότητας είναι η εξής:

Παροχή πόρων, εκπαίδευσης και κινήτρων στο εμπλεκόμενο προσωπικό έτσι ώστε να προκύπτει: -διάγνωση των αιτιών

-ενεργοποίηση διορθωτικών μέσων

-θέσπιση ελέγχου για τη διατήρηση των κερδών