Η VETERY SERVICE HELLAS  δραστηριοποιείται κοντά σας από τα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 1990.

Στα χρόνια που πέρασαν, αναπτύχθηκε ραγδαία, οργανώθηκε στα πρότυπα αντιστοίχων εταιρειών παγκόσμιας εμβέλειας, επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, καθώς επίσης και σε ειδικά προγράμματα άρτιας, εξειδικευμένης και συνεχούς εκπαίδευσης του έμψυχου δυναμικού της, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε οποιαδήποτε πρόκληση του καιρού μας που αφορά την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής σημασίας, στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας.

Το σύνολο των δράσεων που αναπτύχθηκαν στο χρονικό αυτό διάστημα καλύπτουν:

Την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους τομείς διασφάλισης ποιότητας στην βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών.

 • Την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας και τρωκτικών,
 • Την αντιμετώπιση μικροβίων σε χώρους παραγωγής και διαβίωσης.
 • Την εμπορία προϊόντων όπως:
 • καθαρισμού και υγιεινής στους  χώρους σας
 • καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων παραγωγής σας
 • μηχανημάτων καθαρισμού και αναλωσίμων υλικών
 • μηχανημάτων εντομοπαγίδων – εντομοαπωθητικών και αναλωσίμων υλικών.

Το αποκλειστικό μέλημα της εταιρείας ήταν ανέκαθεν η σωστή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Προκειμένου να ικανοποιήσουμε σε κάθε περίπτωση τους πελάτες μας αλλά και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας δημιουργήσαμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του ISO 9001 του 2008

Σας γνωστοποιούμε πως στην προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση και έχοντας πρωταρχικό στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της,  έχει καθιερώσει «ανοικτή γραμμή» επικοινωνίας με τους πελάτες της.

 Ζητάμε κάθε φoρά που υλοποιείται η παροχή μας, να εκφράσετε τις παρατηρήσεις σας μέσω του εντύπου «ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» που σας δίνει το συνεργείο μας.

q Η εταιρεία μας δέχεται, καταγράφει και διαχειρίζεται στα παράπονα σας.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΙΟΝ ΑΕ --ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ. Κ ΑΒΕΤ -NUTRIA AE- EMOT AE-ΤΕΡΖΗΣ ΑΒΕΕπερισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Οι εγκαταστάσεις σας αποτελούν ανοιχτό σύστημα προσβολής από τρωκτικά, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τρωκτικοκτονίας για την αποτελεσματική εξόντωση των τρωκτικών. 

 Η αναγνώριση των διαδρόμων και των πιθανών εστιών που μπορεί να υπάρχουν στις εγκαταστάσεις είναι πολύ σημαντική. Τα υλικά που θα χρειασθούν για την καταπολέμηση αλλά και το σωστό και διασφαλισμένο τρόπο είναι : Αντιπηκτικά δολώματα τοξικά για τα τρωκτικά , δολωματικοί σταθμοί , παγίδες κολλητικές , φάκες και μηχανήματα υπέρηχων .

Το σχέδιο μυοκτονίας αποτελεί την στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα συνεργεία της εταιρείας κατά την διάρκεια των εργασιών καταπολέμησης τρωκτικών στις εγκαταστάσεις σας . 

Το σχεδιάγραμμα βάση του οποίου δομείται το σχέδιο Μυοκτονίας έχει ως εξής:

 • Προσδιορισμός του είδους των υπαρχόντων τρωκτικών η αυτών που πρόκειται να υπάρξουν.
 • Προσδιορισμός διαδρόμων εισόδου, εξόδου και εστιών.
 • Προσδιορισμός ζημιών αμέσως η εμμέσως .
 • Προσδιορισμός των κατάλληλων δολωματικών σταθμών που θα τοποθετηθούν στην κάθε περιοχή και για το αντίστοιχο είδος.
 • Προσδιορισμός των κατάλληλων δολωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε δολωματικό σταθμό η θέση δόλωσης, στην κάθε περιοχή και για το αντίστοιχο είδος τρωκτικών .
 • Προσδιορισμός των σημείων που θα τοποθετηθούν ηχητικοί μηχανισμοί η συστήματα παγίδευσης.(π.χ. σημεία που δεν πρέπει ποτέ και για κανένα λόγο, απόλυτα, να εμφανιστεί ποντικός η αρουραίος ).
 • Προσδιορισμός της συχνότητας εφαρμογών αναδόλωση και ελέγχου.
 • Προσδιορισμός εργασιών από τρίτους .

Προκειμένου να πετύχουμε το σκοπό μας προβαίνουμε στις εξής ενέργειες

1.Εκπόνηση μελέτης αναγνώρισης των σημείων πιθανής εισόδου ποντικών στις εγκαταστάσεις και εντοπισμός των κατάλληλων σημείων εγκατάστασης δολωματικών σταθμών ειδικού τύπου για ποντικούς σε όλες τις εγκαταστάσεις που αναμένεται ανάπτυξή τους και δημιουργία σχεδίου μυοκτονίας.

2.Διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης ζημιών της υφισταμένης μηχανικής προστασίας των εγκαταστάσεων όσο αυτό είναι δυνατό από τους τεχνικούς της εταιρείας μας και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των τεχνικών υπευθύνων των εγκαταστάσεων π.χ κλείσιμο οπών , τοποθέτηση ειδικής βούρτσας σε πόρτες με μεγάλο άνοιγμα , τοποθέτηση τρωκτικοαπωθητικής πάστας σε ανοίγματα ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρονικών συσκευών κ.λ.π.

3.Τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε όλα τα σημεία που προβλέπει το σχέδιο μυοκτονίας με σταθερό και μόνιμο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η μετακίνηση τους.

4.Αρίθμηση όλων των δολωματικών σταθμών με ειδική σήμανση (control point ) ώστε να γίνονται ευκολότερα αντιληπτοί και να κρατούνται στοιχεία για τον κάθε ένα ξεχωριστά .

5.Δόλωση των σταθμών με ειδικό για το σκοπό αυτό ποντικοκτόνο σκεύασμα, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα μυοκτονίας ( είδος δραστικής που χρησιμοποιείται, περιεκτικότητα δολώματος, γευστική ελκυστικότητα του δολώματος, ανθεκτικότητα παρασκευάσματος, μορφή σκευάσματος )

6.Συλλογή και καταστροφή των ψόφιων τρωκτικών.

7.Εφαρμογή συστημάτων παγίδευσης καθώς και απώθησης όπου απαιτείται από το σχέδιο μυοκτονίας.

8.Τήρηση αρχείου για την κατασκευή καμπύλης διαγράμματος σε ετήσια βάση και παρατηρήσεις .

Στα πινακίδια ελέγχου χρησιμοποιούμε πρωτοποριακό χρωματικό προσδιορισμό ευρημάτων, ως εξής:


 Αλλάζονται κάθε φορά όλα τα δολώματα ώστε να υπάρχει καλύτερη εκτίμηση της προσβολής τρωκτικών. Γίνεται σύσταση στον τεχνικό εγκαταστάσεων για τυχόν παραλήψεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών, ενώ πρέπει να υπάρχει διαρκής επικοινωνία σε περίπτωση προβλήματος.Το σύνολο των θέσεων δόλωσης, απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων ενώ κάθε φορά που γίνεται αναδόλωση, συμπληρώνεται από τον τεχνικό της εταιρείας μας το έντυπο πιστοποιητικού μυοκτονίας και η έκθεση παρατηρήσεων. Στην έκθεση παρατηρήσεων αναγράφονται όλες οι δολωματικές θέσεις καθώς και το επίπεδο προσβολής από τρωκτικά.

Ακολούθως θα ανοικτεί και θα σας παραδοθεί φάκελος μυοκτονίας ο οποίος θα περιέχει τα εξής αντίγραφα:

Ασφάλεια αστικής ευθύνης της εταιρείας

Τοπογραφικό διάγραμμα της εγκαταστάσεων που φαίνονται αριθμημένοι οι δολωματικοί σταθμοί.

Άδεια της εταιρείας από το Υπουργείο Γεωργίας για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

Κατάλογο εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων του Υπουργείου Γεωργίας

Προσπέκτους των φαρμακευτικών φάρμακων

Έκθεση για των προγραμματισμό και τον σχεδιασμό του συστήματος, προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες, ετησία απολογιστική έκθεση .

Δελτίο ελέγχου ετήσιας μυοκτονίας (θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται κάθε φορά που θα γίνεται η εφαρμογή από το συνεργείο μας).

Πιστοποιητικό της εταιρείας μας για την κάθε εφαρμογή.

Πριν το πέρας της κάθε εφαρμογής το συνεργείο μας θα σας παραδίδει το έντυπο ορθής εφαρμογής


το οποίο συμπληρώνεται και το αποστέλλεται στην εταιρεία είτε με fax, είτε μέσω του συνεργείου σε κλειστό φάκελο 

περισσότερα...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ( e-FILE) www.vetery.gr

Για όσους έχουν πρόσβαση στο ιντερνέτ η διαδικασία ενημέρωσες απλοποιείται σημαντικά αφού:

 1. Ο χρήστης του προγράμματος βλέπει όλο το πρόγραμμα μυοκτονίας-απεντόμωσης και όποιων άλλων εργασιών έχουν ανατεθεί στην εταιρεία μας κλπ
 2. Σε κάθε εφαρμογή εμφανίζεται πίνακας που περιγράφει τον έλεγχο στο σημείο, την ώρα εφαρμογής, τον τεχνικό που παρεμβαίνει και τις παρατηρήσεις που κάνει για το κάθε ένα σημείο αντίστοιχα.
 3. Κάθε εφαρμογή σχολιάζεται εκτενέστερα από τον επιβλέποντα γεωπόνο που έχει υπό την επίβλεψή του την εν λόγω εφαρμογή. Αυτό γίνεται εντός 24ωρου από την εκτέλεση της εφαρμογής.
 4. Στο στάδιο αυτό ανάλογα πάντα με τις παρατηρήσεις των τεχνικών αναπρογραμματίζονται οι επόμενες εφαρμογές, ή μπαίνουν εμβόλιμες επιθεωρήσεις με σκοπό την άρση της μη συμμόρφωσης.
 5. Στο ίδιο πρόγραμμα είναι δυνατή η ανάπτυξη όλων των επιμέρους εργασιών που έχουν συμφωνηθεί να εκτελούνται στην εν λόγω εγκατάσταση, όπως ο έλεγχος των φερομονικών Παγίδων, η αντικατάσταση των επιφανειών σύλληψης από τις ηλεκτρικές παγίδες και η καταμέτρηση και αξιόλογη των αποτελεσμάτων γρήγορα και αποτελεσματικά.
 6. Η όλη διαδικασία δεν μπορεί να παρακαμφθεί, διότι για την εφαρμογή του, είναι απαραίτητη η χρήση συσκευών αναγνώρισης γραμμικού κώδικα (barcode Reader).
περισσότερα...

ΣΥΣΤΗΜΑ 24ΩΡΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Σύστημα αυτό για συντομία θα αποκαλείται 24PC (24 PEST CONTROL). Πρόκειται για μία καινοτομική εφαρμογή που έρχεται να δώσει λύση στον τρόπο που προσεγγίζαμε έως τώρα το εισβολής τρωκτικών στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. Έτσι οι δολωματικοί σταθμοί που τοποθετούνται στους εσωτερικούς χώρους περιέχουν δολώματα για τρωκτικά χωρίς τοξική ουσία. Παράλληλα κάποιοι από αυτούς περιέχουν ειδικούς πομπούς που στέλνουν σήμα RF σε δέκτη σημάτων και καταγραφέα συμβάντων. Η σειρά με την οποία λειτουργεί το όλο σύστημα είναι η εξής :

 1. Ο πομποσταθμός στέλνει σήμα στον δέκτη για την παρουσία τρωκτικών στο σημείο.
 2. Ο δέκτης αφού καταγράψει το συμβάν στέλνει στο κέντρο λήψης σημάτων( ΚΛΣ) της VSH λεπτομερείς πληροφορίες όπως την ώρα, το σημείο, και την συχνότητα προσβολής. Tα Σαββατοκύριακα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εγκαταστάσεων όπως και τις άλλες ημέρες, αφού κάθε φορά ορίζετε από το εργοστάσιο ο αρμόδιος υπάλληλος. Αν κοπεί το ρεύμα η μπαταρία θα βοηθήσει στο να μας σταλθεί μήνυμα διακοπής και επαναφοράς ρεύματος για 32 ώρες . Στο διάστημα αυτό πρέπει να έχει δοθεί λύση από των τεχνικό του εργοστασίου.
 3. Σε καθημερινή βάσει οι τεχνική της VSHπαρακολουθούν το δεδομένα, και ενημερώνουν το υπεύθυνο εγκαταστάσεων του Πελάτη για συμβάντα όταν υπάρχουν αποκλίσεις . Κατόπιν συμφωνίας προγραμματίζουν διόρθωση και διορθωτική ενέργεια άμεσα.
 4. Αυτό σημαίνει ότι επισκέπτονται το χώρο και προβαίνουν σε τοποθέτηση παγίδων για την σύλληψη των τρωκτικών. Ή εφόσον δεν υπάρχουν τρόφιμα στον εν λόγο χώρο, προβαίνουν σε κατασταλτική μυοκτονία όπως επιτάσσουν κάθε φορά οι κανόνες ορθής πρακτικής .
 5. Γίνετε δέσμευση και αποδέσμευση του χώρου από τους τεχνικούς της VSH.
 6. Συντάσσετε πρακτικό ολοκλήρωση εργασιών.
 7. Κάθε φορά που γίνεται η εσωτερική επιθεώρηση από τον γεωπόνο της εταιρείας μας, δηλαδή τέσσερες φορές το χρόνο, θα γίνεται και έλεγχος της λειτουργάς του συστήματος 24PC
περισσότερα...