Η VETERY SERVICE HELLAS  δραστηριοποιείται κοντά σας από τα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 1990.

Στα χρόνια που πέρασαν, αναπτύχθηκε ραγδαία, οργανώθηκε στα πρότυπα αντιστοίχων εταιρειών παγκόσμιας εμβέλειας, επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, καθώς επίσης και σε ειδικά προγράμματα άρτιας, εξειδικευμένης και συνεχούς εκπαίδευσης του έμψυχου δυναμικού της, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε οποιαδήποτε πρόκληση του καιρού μας που αφορά την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής σημασίας, στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας.

Το σύνολο των δράσεων που αναπτύχθηκαν στο χρονικό αυτό διάστημα καλύπτουν:

Την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους τομείς διασφάλισης ποιότητας στην βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών.

 • Την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας και τρωκτικών,
 • Την αντιμετώπιση μικροβίων σε χώρους παραγωγής και διαβίωσης.
 • Την εμπορία προϊόντων όπως:
 • καθαρισμού και υγιεινής στους  χώρους σας
 • καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων παραγωγής σας
 • μηχανημάτων καθαρισμού και αναλωσίμων υλικών
 • μηχανημάτων εντομοπαγίδων – εντομοαπωθητικών και αναλωσίμων υλικών.

Το αποκλειστικό μέλημα της εταιρείας ήταν ανέκαθεν η σωστή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του πελάτη. Προκειμένου να ικανοποιήσουμε σε κάθε περίπτωση τους πελάτες μας αλλά και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας δημιουργήσαμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του ISO 9001 του 2015

Σας γνωστοποιούμε πως στην προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση και έχοντας πρωταρχικό στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της,  έχει καθιερώσει «ανοικτή γραμμή» επικοινωνίας με τους πελάτες της.

 Ζητάμε κάθε φoρά που υλοποιείται η παροχή μας, να εκφράσετε τις παρατηρήσεις σας μέσω του εντύπου «ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» που σας δίνει το συνεργείο μας.

q Η εταιρεία μας δέχεται, καταγράφει και διαχειρίζεται στα παράπονα σας.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΙΟΝ ΑΕ --ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ. Κ ΑΒΕΤ -NUTRIA AE- EMOT AE-ΤΕΡΖΗΣ ΑΒΕΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Οι εγκαταστάσεις σας αποτελούν ανοιχτό σύστημα προσβολής από τρωκτικά, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τρωκτικοκτονίας για την αποτελεσματική εξόντωση των τρωκτικών. 

 Η αναγνώριση των διαδρόμων και των πιθανών εστιών που μπορεί να υπάρχουν στις εγκαταστάσεις είναι πολύ σημαντική. Τα υλικά που θα χρειασθούν για την καταπολέμηση αλλά και το σωστό και διασφαλισμένο τρόπο είναι : Αντιπηκτικά δολώματα τοξικά για τα τρωκτικά , δολωματικοί σταθμοί , παγίδες κολλητικές , φάκες και μηχανήματα υπέρηχων .

Το σχέδιο μυοκτονίας αποτελεί την στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα συνεργεία της εταιρείας κατά την διάρκεια των εργασιών καταπολέμησης τρωκτικών στις εγκαταστάσεις σας . 

Το σχεδιάγραμμα βάση του οποίου δομείται το σχέδιο Μυοκτονίας έχει ως εξής:

 • Προσδιορισμός του είδους των υπαρχόντων τρωκτικών η αυτών που πρόκειται να υπάρξουν.
 • Προσδιορισμός διαδρόμων εισόδου, εξόδου και εστιών.
 • Προσδιορισμός ζημιών αμέσως η εμμέσως .
 • Προσδιορισμός των κατάλληλων δολωματικών σταθμών που θα τοποθετηθούν στην κάθε περιοχή και για το αντίστοιχο είδος.
 • Προσδιορισμός των κατάλληλων δολωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε δολωματικό σταθμό η θέση δόλωσης, στην κάθε περιοχή και για το αντίστοιχο είδος τρωκτικών .
 • Προσδιορισμός των σημείων που θα τοποθετηθούν ηχητικοί μηχανισμοί η συστήματα παγίδευσης.(π.χ. σημεία που δεν πρέπει ποτέ και για κανένα λόγο, απόλυτα, να εμφανιστεί ποντικός η αρουραίος ).
 • Προσδιορισμός της συχνότητας εφαρμογών αναδόλωση και ελέγχου.
 • Προσδιορισμός εργασιών από τρίτους .

Προκειμένου να πετύχουμε το σκοπό μας προβαίνουμε στις εξής ενέργειες

1.Εκπόνηση μελέτης αναγνώρισης των σημείων πιθανής εισόδου ποντικών στις εγκαταστάσεις και εντοπισμός των κατάλληλων σημείων εγκατάστασης δολωματικών σταθμών ειδικού τύπου για ποντικούς σε όλες τις εγκαταστάσεις που αναμένεται ανάπτυξή τους και δημιουργία σχεδίου μυοκτονίας.

2.Διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης ζημιών της υφισταμένης μηχανικής προστασίας των εγκαταστάσεων όσο αυτό είναι δυνατό από τους τεχνικούς της εταιρείας μας και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των τεχνικών υπευθύνων των εγκαταστάσεων π.χ κλείσιμο οπών , τοποθέτηση ειδικής βούρτσας σε πόρτες με μεγάλο άνοιγμα , τοποθέτηση τρωκτικοαπωθητικής πάστας σε ανοίγματα ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρονικών συσκευών κ.λ.π.

3.Τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε όλα τα σημεία που προβλέπει το σχέδιο μυοκτονίας με σταθερό και μόνιμο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η μετακίνηση τους.

4.Αρίθμηση όλων των δολωματικών σταθμών με ειδική σήμανση (control point ) ώστε να γίνονται ευκολότερα αντιληπτοί και να κρατούνται στοιχεία για τον κάθε ένα ξεχωριστά .

5.Δόλωση των σταθμών με ειδικό για το σκοπό αυτό ποντικοκτόνο σκεύασμα, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα μυοκτονίας ( είδος δραστικής που χρησιμοποιείται, περιεκτικότητα δολώματος, γευστική ελκυστικότητα του δολώματος, ανθεκτικότητα παρασκευάσματος, μορφή σκευάσματος )

6.Συλλογή και καταστροφή των ψόφιων τρωκτικών.

7.Εφαρμογή συστημάτων παγίδευσης καθώς και απώθησης όπου απαιτείται από το σχέδιο μυοκτονίας.

8.Τήρηση αρχείου για την κατασκευή καμπύλης διαγράμματος σε ετήσια βάση και παρατηρήσεις .

Στα πινακίδια ελέγχου χρησιμοποιούμε πρωτοποριακό χρωματικό προσδιορισμό ευρημάτων, ως εξής:


 Αλλάζονται κάθε φορά όλα τα δολώματα ώστε να υπάρχει καλύτερη εκτίμηση της προσβολής τρωκτικών. Γίνεται σύσταση στον τεχνικό εγκαταστάσεων για τυχόν παραλήψεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών, ενώ πρέπει να υπάρχει διαρκής επικοινωνία σε περίπτωση προβλήματος.Το σύνολο των θέσεων δόλωσης, απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων ενώ κάθε φορά που γίνεται αναδόλωση, συμπληρώνεται από τον τεχνικό της εταιρείας μας το έντυπο πιστοποιητικού μυοκτονίας και η έκθεση παρατηρήσεων. Στην έκθεση παρατηρήσεων αναγράφονται όλες οι δολωματικές θέσεις καθώς και το επίπεδο προσβολής από τρωκτικά.

Ακολούθως θα ανοικτεί και θα σας παραδοθεί φάκελος μυοκτονίας ο οποίος θα περιέχει τα εξής αντίγραφα:

Ασφάλεια αστικής ευθύνης της εταιρείας

Τοπογραφικό διάγραμμα της εγκαταστάσεων που φαίνονται αριθμημένοι οι δολωματικοί σταθμοί.

Άδεια της εταιρείας από το Υπουργείο Γεωργίας για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

Κατάλογο εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων του Υπουργείου Γεωργίας

Προσπέκτους των φαρμακευτικών φάρμακων

Έκθεση για των προγραμματισμό και τον σχεδιασμό του συστήματος, προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες, ετησία απολογιστική έκθεση .

Δελτίο ελέγχου ετήσιας μυοκτονίας (θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται κάθε φορά που θα γίνεται η εφαρμογή από το συνεργείο μας).

Πιστοποιητικό της εταιρείας μας για την κάθε εφαρμογή.

Πριν το πέρας της κάθε εφαρμογής το συνεργείο μας θα σας παραδίδει το έντυπο ορθής εφαρμογής


το οποίο συμπληρώνεται και το αποστέλλεται στην εταιρεία είτε με fax, είτε μέσω του συνεργείου σε κλειστό φάκελο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ( e-FILE) www.vetery.gr

Για όσους έχουν πρόσβαση στο ιντερνέτ η διαδικασία ενημέρωσες απλοποιείται σημαντικά αφού:

 1. Ο χρήστης του προγράμματος βλέπει όλο το πρόγραμμα μυοκτονίας-απεντόμωσης και όποιων άλλων εργασιών έχουν ανατεθεί στην εταιρεία μας κλπ
 2. Σε κάθε εφαρμογή εμφανίζεται πίνακας που περιγράφει τον έλεγχο στο σημείο, την ώρα εφαρμογής, τον τεχνικό που παρεμβαίνει και τις παρατηρήσεις που κάνει για το κάθε ένα σημείο αντίστοιχα.
 3. Κάθε εφαρμογή σχολιάζεται εκτενέστερα από τον επιβλέποντα γεωπόνο που έχει υπό την επίβλεψή του την εν λόγω εφαρμογή. Αυτό γίνεται εντός 24ωρου από την εκτέλεση της εφαρμογής.
 4. Στο στάδιο αυτό ανάλογα πάντα με τις παρατηρήσεις των τεχνικών αναπρογραμματίζονται οι επόμενες εφαρμογές, ή μπαίνουν εμβόλιμες επιθεωρήσεις με σκοπό την άρση της μη συμμόρφωσης.
 5. Στο ίδιο πρόγραμμα είναι δυνατή η ανάπτυξη όλων των επιμέρους εργασιών που έχουν συμφωνηθεί να εκτελούνται στην εν λόγω εγκατάσταση, όπως ο έλεγχος των φερομονικών Παγίδων, η αντικατάσταση των επιφανειών σύλληψης από τις ηλεκτρικές παγίδες και η καταμέτρηση και αξιόλογη των αποτελεσμάτων γρήγορα και αποτελεσματικά.
 6. Η όλη διαδικασία δεν μπορεί να παρακαμφθεί, διότι για την εφαρμογή του, είναι απαραίτητη η χρήση συσκευών αναγνώρισης γραμμικού κώδικα (barcode Reader).

ΣΥΣΤΗΜΑ 24ΩΡΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Σύστημα αυτό για συντομία θα αποκαλείται 24PC (24 PEST CONTROL). Πρόκειται για μία καινοτομική εφαρμογή που έρχεται να δώσει λύση στον τρόπο που προσεγγίζαμε έως τώρα το εισβολής τρωκτικών στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. Έτσι οι δολωματικοί σταθμοί που τοποθετούνται στους εσωτερικούς χώρους περιέχουν δολώματα για τρωκτικά χωρίς τοξική ουσία. Παράλληλα κάποιοι από αυτούς περιέχουν ειδικούς πομπούς που στέλνουν σήμα RF σε δέκτη σημάτων και καταγραφέα συμβάντων. Η σειρά με την οποία λειτουργεί το όλο σύστημα είναι η εξής :

 1. Ο πομποσταθμός στέλνει σήμα στον δέκτη για την παρουσία τρωκτικών στο σημείο.
 2. Ο δέκτης αφού καταγράψει το συμβάν στέλνει στο κέντρο λήψης σημάτων( ΚΛΣ) της VSH λεπτομερείς πληροφορίες όπως την ώρα, το σημείο, και την συχνότητα προσβολής. Tα Σαββατοκύριακα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εγκαταστάσεων όπως και τις άλλες ημέρες, αφού κάθε φορά ορίζετε από το εργοστάσιο ο αρμόδιος υπάλληλος. Αν κοπεί το ρεύμα η μπαταρία θα βοηθήσει στο να μας σταλθεί μήνυμα διακοπής και επαναφοράς ρεύματος για 32 ώρες . Στο διάστημα αυτό πρέπει να έχει δοθεί λύση από των τεχνικό του εργοστασίου.
 3. Σε καθημερινή βάσει οι τεχνική της VSHπαρακολουθούν το δεδομένα, και ενημερώνουν το υπεύθυνο εγκαταστάσεων του Πελάτη για συμβάντα όταν υπάρχουν αποκλίσεις . Κατόπιν συμφωνίας προγραμματίζουν διόρθωση και διορθωτική ενέργεια άμεσα.
 4. Αυτό σημαίνει ότι επισκέπτονται το χώρο και προβαίνουν σε τοποθέτηση παγίδων για την σύλληψη των τρωκτικών. Ή εφόσον δεν υπάρχουν τρόφιμα στον εν λόγο χώρο, προβαίνουν σε κατασταλτική μυοκτονία όπως επιτάσσουν κάθε φορά οι κανόνες ορθής πρακτικής .
 5. Γίνετε δέσμευση και αποδέσμευση του χώρου από τους τεχνικούς της VSH.
 6. Συντάσσετε πρακτικό ολοκλήρωση εργασιών.
 7. Κάθε φορά που γίνεται η εσωτερική επιθεώρηση από τον γεωπόνο της εταιρείας μας, δηλαδή τέσσερες φορές το χρόνο, θα γίνεται και έλεγχος της λειτουργάς του συστήματος 24PCLEGIONELLA PNEUMOPHILA.

Η VETERY AE 
ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ  ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΗΡΕΙ.


Α. Η νόσος των λεγεωναρίων ή λεγιονέλλωση, έχει ως αιτιολογικό παράγοντα το βακτηρίδιο LEGIONELLA PNEUMOPHILA, που είναι το πιο συνηθισμένο αλλά και επικίνδυνο είδος της οικογένειας LEGIONELLA.

Το βακτηρίδιο της λεγιονέλλας αναπτύσσεται στα επιφανειακά νερά, είναι όμως δυνατόν να ανιχνευθεί και στο καθαρό νερό, επιζεί ακόμη και στο αποσταγμένο νερό. Ιδανικές συνθήκες πολλαπλασιασμού της LEGIONELLA παρουσιάζονται στα δίκτυα διανομής νερού των κτιρίων και ειδικότερα στο δίκτυο διακίνησης ζεστού νερού (θερμοκρασία υψηλότερη των 200 C ). H παρουσία οργανικών και ανόργανων ουσιών καθώς και μικροοργανισμών στο νερό ευνοεί τη δημιουργία αποικιών στην εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων. Το πλήθος των αποικιών αυξάνεται, σχηματίζοντας μια βιομεμβράνη (biofilm). Η βιομεμβράνη είναι μόνιμη εστία πιθανής μόλυνσης του νερού των δικτύων διανομής νερού των κτιρίων, απελευθερώνοντας συνεχώς μικροοργανισμούς στο πόσιμο νερό. Το πρόβλημα σχηματισμού της βιομεμβράνης γίνεται εντονότερο κυρίως σε μεγάλα κτίρια με πολύπλοκο και εκτεταμένο σύστημα σωληνώσεων.

Β. Η λεγιονέλλα μεταδίδεται κυρίως αερογενώς μέσω των λεπτότατων σταγονιδίων υπό μορφή αερολύματος που σχηματίζονται από τα κλιματιστικά μηχανήματα, αλλά και του καταιονισμού (ντους) ή και του πλυσίματος των χεριών.

Η Ελλάδα ως μεσογειακή χώρα διαθέτει θεωρητικά όλες τις προϋποθέσεις για την  εμφάνιση λοιμώξεων από λεγιονέλλα ( θερμό κλίμα, λειτουργία κλιματιστικών, υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα κ.λ.π). Κρίσιμες είναι οι μεγάλες χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, ειδικά οι ξενοδοχειακές μονάδες, παραμένουν κλειστές ή υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα το νερό του δικτύου διανομής να μπορεί να θεωρηθεί  ́ ́στάσιμο ́ ́ κατά τη διάρκεια των περιόδων αυτών (συνθήκη η οποία ευνοεί την ανάπτυξη της λεγιονέλλας).

Τα συμπτώματα της νόσου εκδηλώνονται 2 με 10 ημέρες μετά την μόλυνση. Η κλινική εικόνα συνήθως είναι αυτή της άτυπης πνευμονίας με εξελισσόμενη ακτινολογική εικόνα συχνά με συνύπαρξη κεφαλαλγίας, βραδυψυχισμού, μυαλγιών και γενικών φαινομένων που υποδηλώνουν τη συστηματικότητα της λοίμωξης.

Αργότερα επηρεάζονται ζωτικά όργανα, ενώ υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν και οι νοητικές λειτουργίες. Η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Έχει θνητότητα 15% περίπου, ενώ στα ανοσοκατασταλμένα άτομα και τα άτομα των καλούμενων ομάδων υψηλού κινδύνου η θνητότητα είναι μεγαλύτερη.

Στην ομάδα υψηλού κινδύνου υπάγονται: Όλα τα άνω των 50 ετών άτομα, οι καπνιστές, όσοι ευρίσκονται υπό αγωγή με κορτικοστεροειδή, πάσχουν από χρόνιες πνευμονοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, νεοπλασματικά νοσήματα και νεφρική ανεπάρκεια, που έχουν υποστεί μεταμόσχευση οργάνων, άτομα με εξασθενημένο  και ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστημα.

Γ. Η εργαστηριακή διάγνωση της νόσου πραγματοποιείται με την καλλιέργεια του μικροβίου σε ειδικό θρεπτικό υλικό και με ανοσοφθορισμό στις εκκρίσεις των αεροφόρων οδών, στο αίμα, στο πλευριτικό υγρό και σε βιοψία πνευμονικού ιστού ή με την ανίχνευση των ειδικών υδροδιαλυτών αντιγόνων των λεγιονελλών στα ούρα των ασθενών.

Η εργαστηριακή διάγνωση στηρίζεται και στην εκτίμηση του τίτλου αντισωμάτωνκατά της λεγιονέλλας( αξιολογείται η άνοδος του τίτλου μεταξύ του πρώτου και δεύτερου δείγματος αιμοληψίας σε χρονική απόσταση 20 ημερών).

Τονίζεται ότι η μέθοδος της ανίχνευσης αντιγόνου στα ούρα βοηθά στην ταχείαδιάγνωση της νόσου στα αρχικά στάδια ( σε λιγότερο από 24 ώρες) και μέχρι και δυο μήνες από την έναρξή της, ενώ δεν επηρεάζεται από τη χορήγηση μικροβιακής αγωγής.

Δεδομένου ότι η εργαστηριακή επιβεβαίωση με την καλλιέργεια είναι δυνατόν να απαιτήσει χρόνο, η κατάλληλη θεραπεία θα πρέπει να αρχίζει άμεσα σε περίπτωση άτυπης πνευμονίας, περιλαμβάνοντας και τη λεγιονέλλα στην διαφορική διάγνωση, ιδιαίτερα αν πιθανολογείται ιστορικό έκθεσης. Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για θεραπεία εξωνοσοκομειακής πνευμονίας προτείνουν τη χρήση αζιθρομυκίνης ή κλαριθρομυκίνης και ως 2η επιλογή κεφαλοσπορίνης 2ης γενιάς ή αμοξυκιλίνη – κλαβουλανικό. Συνεκτιμώντας τα προαναφερόμενα και την δεδομένη βαρύτητα της νόσου, σε κλινική υποψία λεγεωνέλλωσης, η θεραπεία θα πρέπει να περιλαμβάνει παρεντερικά μακρολίδη, σε συνδυασμό με ριφαμπικίνη ή παρεντερικά κινολόνη. Το ίδιο ισχύει, κατά μείζονα λόγο και στην περίπτωση ανοσοκατασταλμένων ασθενών.

Δ. Για την πρόληψη εμφάνισης της νόσου απαιτείται η συστηματική λήψη τωνκατάλληλων μέτρων για τη σωστή λειτουργία των υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων ( ξενοδοχείων, νοσοκομείων, ιαματικών λουτρών, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων παραμονής του κοινού, μέσων μεταφοράς, κρουαζιερόπλοιων κ.λ.π) αλλά και την αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης στα σημεία των δικτύων όπου παρατηρείται συχνή αυξομείωση της θερμοκρασίας και εμφανίζονται εναποθέσεις αλάτων και ξένων ουσιών γενικότερα.

Η κατάλληλη απολυμαντική μέθοδος θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εξόντωση των παθογόνων μικροοργανισμών και την αποτελεσματική καταπολέμηση και εξάλειψη της βασικής αιτίας της μόλυνσης του υδραυλικού συστήματος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία.

Η γεύση και η οσμή του νερού αλλά και τα άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δεν πρέπει να μεταβάλλονται σε καμιά περίπτωση. Η συγκέντρωση του απολυμαντικούθα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς από καταγραφικά ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα:

- Θα πρέπει να εξασφαλίζεται, με τεχνικά μέσα, η είσοδος απολυμασμένουνερού στο δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου.

- Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η μόνιμη απολύμανση, με τεχνικά μέσα,του δικτύου ύδρευσης ώστε να καταστραφούν οι τυχόν αποικίες μικροβίων και η βιομεμβράνη αλλά και να εμποδίζεται η εκ νέου ανάπτυξή τους.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά στους 6 μήνες) θα πρέπει να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος νερού στο δίκτυο διανομής του κτιρίου, ώστε να  μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση μόλυνσης. Τα δείγματα νερού θα πρέπει να αποστέλλονται στα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς, ή σε ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ, ή σε διαπιστευμένα ως προς τη εξέταση της λεγεωνέλλας εργαστήρια.

Επισημαίνεται ότι πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέθοδος απολύμανσης, θα πρέπει να γίνεται μια μελέτη του υπάρχοντος κυκλώματος νερού. Αυτή αποσκοπεί στην αναγνώριση των τμημάτων εκείνων του δικτύου τα οποία είναι κρίσιμα για το σχηματισμό βιομεμβράνης ή στα οποία το νερό δεν κυκλοφορεί. Σε σημεία του δικτύου που το νερό εμφανίζει στασιμότητα ( π.χ. δεξαμενή, κλειστά δωμάτια, απομονωμένες υδραυλικές παροχές, ντους κ.λ.π) θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες, καθώς και ορισμένες τεχνικές παρεμβάσεις για αποφυγή ύπαρξης θυλάκων στάσιμου νερού, που αυξάνουν την πιθανότητα μόλυνσης.

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη βοήθεια τεχνικών μέσων ο συστηματικόςκαθαρισμός των τοιχωμάτων και του πυθμένα των δεξαμενών συγκέντρωσης ή αποθήκευσης του νερού που τροφοδοτεί τα συστήματα εσωτερικών εγκαταστάσεων. Επισημαίνεται ότι:

 • Ειδικά για την Ελλάδα, τους θερινούς μήνες το νερό του δικτύου κρύου νερού
 • υπερβαίνει συχνά τους 200C ( συνθήκη ευνοϊκή για την ανάπτυξη λεγιονέλλας).

 • Η αποφυγή διαρροών στον κλιματισμό θα πρέπει να διασφαλίζεται
 • συστηματικά καθ ́όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του κλιματισμού.

  Εναλλακτικά θα μπορούσε να εφαρμοσθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα η ακόλουθη μεθοδολογία η οποία όμως, απαιτεί το κλείσιμο της εγκατάστασης και δεν εξασφαλίζει την μόνιμη απολύμανση του δικτύου:

 • Εισάγονται στο δίκτυο κατάλληλα χημικά διαλύματα ( π.χ. διοξείδιο του
 • χλωρίου) με στόχο την απομάκρυνση ενώσεων που αποτέθηκαν λόγω χημικής σύστασης του νερού των θερμοκρασιακών αλλαγών (π.χ. ανόργανα άλατα, λεβητόλιθος, ιλύς κ.λ.π)

  Αντίστοιχα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται και στις σωληνώσεις, ειδικότερα όταν το νερό τροφοδοσίας είναι πλούσιο σε ανόργανα άλατα.

  Στη συνέχεια ακολουθεί η απολύμανση των δικτύων με χλωριωμένο νερό και γενικά με απολυμαντικό διάλυμα, η οποία θεωρείται αναγκαία, ανεξάρτητα από τις  πιο πάνω ενέργειες που γίνονται όταν το δίκτυο εμφανίζει τις ιδιομορφίες που αναφέρθηκαν.

 • Τέλος ακολουθούν οι εκπλύσεις με καθαρό ζεστό νερό .
 • Ε. Ειδικότερα στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας όπου νοσηλεύονται ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ομάδες υψηλού κινδύνου), οι οποίες χρήζουν υπηρεσιών σε συνθήκες που να αποκλείουν οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση του οργανισμούς τους από δυνητικούς παράγοντες, όπως λεγεωνέλα στο δίκτυο ύδρευσης των ιδρυμάτων, για λόγους προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, επισημαίνονται επιπλέον τα εξής:

   Εξασφάλιση νερού απολυμασμένου στο δίκτυο ύδρευσης των κτιρίων.

  Πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέθοδος απολύμανσης, θα πρέπει να γίνεται μια μελέτη του υπάρχοντος κυκλώματος νερού. Αυτή αποσκοπεί στην αναγνώριση των τμημάτων εκείνων του δικτύου τα οποία είναι κρίσιμα για το σχηματισμό βιομεμβράνης ή στα οποία το νερό δεν κυκλοφορεί. Σε σημεία του δικτύου που το νερό εμφανίζει στασιμότητα ( π.χ. δεξαμενή, κλειστά δωμάτια, απομονωμένες υδραυλικές παροχές, ντους, ροόμετρα κ.λ.π) θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες, καθώς και ορισμένες τεχνικές παρεμβάσεις για αποφυγή ύπαρξης θυλάκων στάσιμου νερού, που αυξάνουν την πιθανότητα μόλυνσης.

  Θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη βοήθεια τεχνικών μέσων ο συστηματικός καθαρισμός των τοιχωμάτων και του πυθμένα των δεξαμενών συγκέντρωσης ή αποθήκευσης του νερού που τροφοδοτεί τα συστήματα εσωτερικών εγκαταστάσεων.

  Η κατάλληλη απολυμαντική μέθοδος θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εξόντωση των παθογόνων μικροοργανισμών και την αποτελεσματική καταπολέμηση και εξάλειψη της βασικής αιτίας της μόλυνσης του υδραυλικού συστήματος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία.

   Αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης στα σημεία των δικτύων όπου παρατηρείται συχνή αυξομείωση της θερμοκρασίας και εμφανίζονται εναποθέσεις αλάτων και ξένων ουσιών γενικότερα.

  Για τον καθαρισμό των αλάτων στα εξαρτήματα των βρυσών (ντους) , θα πρέπει να γίνεται αποσυναρμολόγηση των ντους και τοποθέτηση σε διάλυμα 50ppm για 1 ώρα. Στη συνέχεια πλύσιμο και καλό ξέβγαλμα.

  Σε περίπτωση βλάβης άμεση αποκατάσταση των βρυσών, των ντους και των εξαρτημάτων τους.

  Στην απολύμανση των επιτοίχιων ροομέτρων θα πρέπει να γίνει αποσυναρμολόγηση των φιαλών σε διάλυμα 50 ppm για 1 ώρα. Στη συνέχεια πλύσιμο και καλό ξέβγαλμα.

  Το τελευταίο ξέπλυμα θα πρέπει να γίνεται με στείρο νερό, όπως επίσης και το νερό που θα τοποθετείται στα ροόμετρα θα πρέπει να είναι στείρο μικροβίων..

  ΣΤ. Τέλος επειδή η νόσος των λεγεωναρίων υποδύεται την συμπτωματολογία πνευμονικών νόσων και κυρίως της πνευμονίας και η οριστική διάγνωση γίνεται μόνο εργαστηριακώς, παρακαλούμε να ενημερώσετε όλα τα Νοσηλευτικά ιδρύματα ( συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών Ν.Ι.) ότι στις περιπτώσεις των πνευμονιών με ακαθόριστα ακτινολογικά ευρήματα δεν πρέπει να ξεχνούν και τη νόσο των λεγεωναρίων, προβαίνοντας στη σχετική δειγματοληψία. Η δειγματοληψία θα αφορά την ανίχνευση ειδικού αντιγόνου στα ούρα των ασθενών, καθώς επίσης πτύελα και αίμα και επειδή οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι ειδικές, τα αντίστοιχα δείγματα θα αποστέλλονται στα προαναφερόμενα εργαστήρι , ύστερα από σχετική τηλεφωνική συνεννόηση.

  Ζ. Οι οδηγίες για τον έλεγχο και την πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων σε ταξιδιώτες, όπως αυτές επεξεργάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ομάδα εργασίας για τις λοιμώξεις από λεγιονέλλα (EWGLI), σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία 2119/98/ΕC και εφαρμόζονται από την 1/7/2002 επισυνάπτονται στο παράρτημα που ακολουθεί.