Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το αποκλειστικό μέλημα την διοίκηση της εταιρείας ήταν ανέκαθεν η σωστή σύννομη και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του πελάτη. χωρίς αυτό να θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον Προκειμένου να ικανοποιήσουμε σε κάθε περίπτωση τον πελάτη αλλά και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών δημιουργήσαμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας παροχής υγειονομικών υπηρεσιών που όμως περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα το καταστήσουν περιβαλλοντικά συμβατό. Η διαχείριση προβλημάτων που απασχολούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον του, μας υποχρεώνει να δίνουμε λύσεις με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Αναγνωρίζοντας ότι το ευχάριστο περιβάλλoν εργασίας, τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα που πρέπει να διαθέτουν τα συνεργεία των εφαρμοστών, η συνεχείς ενημέρωση για νέα προϊόντα και η εκπαίδευση για τις νέες μεθοδολογίες εργασιών αποτελούν το βασικό υπόβαθρο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής και διαρκώς βελτιούμενης ποιότητας και περιβαλλοντικής συμβατότητας. Παράλληλα γίνεται συνεχώς μνεία στην σωστή εφαρμογή του συστήματος ποιότητας και της εφαρμογής της πολιτικής της εταιρείας. Η προστασία της Δημόσιας Υγείας που έχει ως αντικείμενο η εταιρεία, αποτελεί υπηρεσία με ευθύνες και υποχρεώσεις που εύκολα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την φήμη, την αξιοπιστία της καθώς επίσης και το περιβάλλον.. Τα αποτελέσματα των εργασιών της γίνονται γρήγορα ορατά και επηρεάζουν άμεσα τις σχέσεις με τους πελάτες της και την πολιτεία.

Ο χρόνος, η αποτελεσματικότητα, η εχεμύθεια, η ανταποδοτικότητα, η πρόληψη της ρύπανσης και η προστασία της βιοποικιλότητας, αποτελούν βασικούς παράγοντες που η εταιρεία θέτει ως προϋποθέσεις ικανοποίησης των πελατών της. Η μακροχρόνια σταθερά ανοδική πορεία που έχει χαράξει η διοίκηση είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο μέσα από την πιστή τήρηση της Νομοθεσίας της επιστημονικής δεοντολογίας και την κοινωνικής καταξίωσης. Όλα αυτά συντείνουν σε μετρήσιμα ικανοποιημένους πελάτες. Μέσο της συνεχούς παρακολούθησης, της ανασκόπησης και διόρθωσης της πορείας υλοποίησης παροχών είναι δυνατό να επιτευχθούν οι ποιοτικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι που κάθε φορά αποσκοπεί η διοίκηση.

Όλα αυτά γίνονται κατανοητά από όλους μέσα και έξω από την εταιρεία ώστε να εφαρμόζουν και να διατηρούν απαράκλητα τις συνολικές απαιτήσεις αυτού του συστήματος. Τα αποτελέσματα ανασκοπεί η Διοίκηση προκειμένου να διασφαλίζει την συνεχόμενη καταλληλότητα και επάρκεια του συστήματος.