ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Κίνδυνος:            

Η  πιθανότητα να προκληθεί βλάβη υπό τις συνθήκες χρήσης ή/και έκθεσης, και η πιθανή έκταση της βλάβης.

Πηγή Κινδύνου:    

Η εγγενής ιδιότητα ή ικανότητα κάποιου στοιχείου (π.χ. υλικών εργασίας, εξοπλισμού, μεθόδων και πρακτικών εργασίας) που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη.

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου:

Η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων κατά την εργασία που απορρέουν από τις συνθήκες εμφάνισης μιας πηγής κινδύνου στο χώρο εργασίας.

Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να περιέχει γενικά τα εξής σημεία:

Συστηματική έρευνα στις θέσεις εργασίας για να διαπιστωθεί εάν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός εργασίας (παντός είδους μηχανήματα), ο τρόπος που δουλεύουν οι εργαζόμενοι περιέχουν κινδύνους για της ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Γίνεται καταγραφή σε κάθε θέση εργασίας των κινδύνων (εφόσον υπάρχουν πολλές ομοειδείς θέσεις εργασίας γίνεται αναφορά σε μια μόνο από αυτές).

Προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Παρακολουθείται η εφαρμογή των μέτρων και αναθεωρούνται τα μέτρα όταν παραστεί ανάγκη.

Ποιος κάνει την εκτίμηση:

Υποχρέωση του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

Στις επόμενες σελίδες περιγράφεται αναλυτικά, ενδεικτικός – μη δεσμευτικός – τρόπος σύνταξης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου ακολουθώντας το παρακάτω διάγραμμα ροής.


  • Ο προσδιορισμός των κινδύνων θα πρέπει να γίνεται για όλα τα τμήματα της επιχείρησης όπως παραλαβή, παραγωγή, αποθήκευση καθώς και των Διοικητικών Υπηρεσιών κλπ.
  • Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν συγκεντρωτικοί πίνακες με τους κινδύνους που εντοπίστηκαν και τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισής τους  όπως στους συνημμένους πίνακες.
  • Τέλος θα πρέπει να προστεθεί και μια τελευταία σελίδα στην οποία θα υπογράφουν ο Τεχνικός Ασφαλείας που συνέταξε την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και ο εργοδότης που έλαβε γνώση του περιεχομένου της εκτίμησης.
  • Επισυνάπτεται ένα παράδειγμα σύνταξης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στα πλαίσια εφαρμογής του εγχειριδίου αυτού, για μια υποθετική επιχείρηση που ασχολείται με μεταλλικές κατασκευές, επίπλωση γραφείων καταστημάτων κλπ.
  • Η γραπτή αυτή εκτίμηση είναι απλώς ενδεικτική και δεν εξαντλεί όλους τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν στα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης. Συντάχθηκε απλά και μόνο για να βοηθήσει τους Τεχνικούς Ασφάλειας στην πληρέστερη κατανόηση των αναφερόμενων στο παρόν εγχειρίδιο