.

Το ISO 45001:2018 καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (OH&S) και παρέχει οδηγίες για τη χρήση του, ώστε να μπορούν οι οργανισμοί να παρέχουν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας με την πρόληψη τραυματισμών και κακής υγείας που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και με προληπτική βελτίωση τις επιδόσεις του OH&S.

Το ISO 45001:2018 ισχύει για κάθε οργανισμό που επιθυμεί να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα σύστημα διαχείρισης OH&S για τη βελτίωση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, την εξάλειψη των κινδύνων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων OH&S (συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων του συστήματος), να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες OH&S και να αντιμετωπίσει τη διαχείριση OH&S μη συμμορφώσεις του συστήματος που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του.

Το ISO 45001:2018 βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισης OH&S. Σύμφωνα με την πολιτική OH&S του οργανισμού, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος διαχείρισης OH&S περιλαμβάνουν:

α) συνεχής βελτίωση της απόδοσης OH&S.

β) εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων και άλλων απαιτήσεων.

γ) επίτευξη των στόχων OH&S.

Το ISO 45001:2018 ισχύει για κάθε οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τις δραστηριότητές του. Ισχύει για τους κινδύνους OH&S υπό τον έλεγχο του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο οργανισμός και τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων του και άλλων ενδιαφερομένων.

Το ISO 45001:2018 δεν δηλώνει συγκεκριμένα κριτήρια για τις επιδόσεις OH&S, ούτε είναι κανονιστικό για το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης OH&S.

Το ISO 45001:2018 επιτρέπει σε έναν οργανισμό, μέσω του συστήματος διαχείρισης OH&S, να ενσωματώσει άλλες πτυχές της υγείας και της ασφάλειας, όπως η ευεξία/ευεξία των εργαζομένων.

Το ISO 45001:2018 δεν αντιμετωπίζει ζητήματα όπως η ασφάλεια των προϊόντων, οι υλικές ζημιές ή οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πέρα ​​από τους κινδύνους για τους εργαζόμενους και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Το ISO 45001:2018 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν όλο ή εν μέρει για τη συστηματική βελτίωση της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Ωστόσο, οι αξιώσεις συμμόρφωσης με αυτό το έγγραφο δεν είναι αποδεκτές, εκτός εάν όλες οι απαιτήσεις του ενσωματωθούν στο σύστημα διαχείρισης OH&S ενός οργανισμού και εκπληρώνονται χωρίς εξαίρεση.